Agah Apne Haal Say Koi Bashar Nahi

Agah Apne Haal Say Koi Bashar Nahi